Welsh Government Apprenticeship Scheme 2022 – Opening Soon!

 Cynllun Prentisiaethau Llywodraeth Cymru 2022 yn agor yn fuan Mae Llywodraeth Cymru yn hysbysebu hyd at 50 cyfle prentisiaeth ym mis Mawrth.  Mi fyddwn yn cysylltu â chi cyn bo hir gyda manylion pellach ar ble a sut i lenwi’ch cais.  Mae prentisiaeth yn ddewis arbennig am yrfa, naill ai os ydych yn gadael ysgol neu goleg, yn dychwelyd i waith ar ôl cychwyn teulu neu yn edrych am yrfa newydd. Nid yw gweithio i Lywodraeth Cymru yn debyg i unrhyw swydd arall yng Nghymru.  Mae gennym amrywiaeth eang o swyddi ar gael.  Beth yw’r manteision? Ennill £21,300 y flwyddyn wrth hyfforddi.  Cael 31 diwrnod o wyliau, 10 diwrnod o wyliau cyhoeddus a threfniadau gweithio hyblyg er mwyn galluogi chi i gyflawni cydbwysedd bywyd gwaith iach. Astudiwch ar gyfer cymhwyster lefel 3 mewn Cyllid, Data a Thechnoleg Ddigidol neu Weinyddiaeth Busnes. Datblygu amrywiaeth o sgiliau.  Beth nesaf?Ewch at: Banc Talent Llywodraeth Cymru i gofrestru’ch diddordeb. Dewch i’n Sesiwn Gwybodaeth i Ymgeiswyr ar y 9fed o Chwefror i ddarganfod mwy am ein cynllun sy’n agor ym mis Mawrth 2022. Candidate Information Session – Apprenticeships 2022 Tickets, Wed 9 Feb 2022 at 13:00 | Eventbrite Fedrwch bori drwy waith y Llywodraeth yng Nghymru ac ennill gwell ddealltwriaeth o’r Gwasanaeth Sifil yng Nghymru drwy ymweld â:https://llyw.cymru/amdanom-ni Diolch,Llywodraeth Cymru Welsh Government Apprenticeship Scheme 2022 opening soon The Welsh Government is advertising up to 50 apprenticeship opportunities in March. We will be contacting you in due course with further details on where and how to access the application An apprenticeship is a great career choice whether you are leaving school or college, returning to work after starting a family or looking for a new career. Working for the Welsh Government is unlike any other job in Wales. We have a wide variety of jobs on offer.  What are the benefits? Earn £21,300 a year while you train. Get 31 days holidays, 10 public holidays and flexible working arrangements to help you achieve a good work/life balance. Study for a Level 3 qualification in Finance, Digital Data and Technology or Business Administration. Develop a range of skills.  What next?Visit:  The Welsh Government Talent Bank  to register interest. Come along to our Virtual Candidate Information Session on the 9th of February to find out more about our scheme opening in March 2022. Candidate Information Session – Apprenticeships 2022 Tickets, Wed 9 Feb 2022 at 13:00 | Eventbrite And you can browse through Welsh Government work and gain a better understanding of the civil service in Wales by visiting:http://gov.wales/about/?lang=en Many thanks,Welsh Government 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.