Planting for Pollinators

Information of planting for pollinators

43532 A2 poster Garden WEB

43532 A2 poster community space WEB

43532 A2 poster Balcony WEB

Caru Gwenyn   PLANNU AR GYFER PRYFED PEILLIO     Llyfryn Newydd ar gyfer plannu ar gyfer pryfed peillio sydd wedi ei lawnsio ac mae’n llawn o syniadau gwych ac awgrymiadau ardderchog.   Mae tîm gwyddoniaeth yr Ardd Fotaneg wedi darparu cyngor arbenigol ar gyfer llyfryn sy’n rhoi manylion y prif blanhigion i beillwyr i roi arweiniad i dyfwyr beth i’w blannu drwy’r flwyddyn.   Mae yna hefyd awgrymiadau ar dyfu o had, cafnau plannu, gwneud toriadau a chyngor ar wneud planhigion newydd drwy ddefnyddio technegau haenau a rhannu.   Gallwch gael gwybod rhagor am y cynllun Caredig i Beillwyr a lawrlwytho’r llyfryn yma: https://www.biodiversitywales.org.uk/Caru-Gwenyn   Am glawr called gyrrwch e-bost: gwarchodnatur@llyw.cymru   Bydd y posteri sydd ynghlwm ar geal yn fuan ar safle Caru Gwenyn.   Diolch o galon i’r bobl a’r sefydliadau canlynol am eu cymorth wrth lunio’r llyfryn yma: Marc Carlton (Fforwm Garddio Bywyd Gwyllt), Jan Miller (Ymddiriedolaethau NaturCymru), Abi Lowe, Kevin McGinn a Natasha de Vere (Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru), Cath Shellswell (Plantlife), Mark Cleaver (Cyngor Sir Fynwy),  Lucy Arnold-Matthews (Gyngor Dinas Casnewydd) a thîm Cynllun Pryfed Peillio Iwerddon Gyfan.Bee Friendly    PLANTING FOR POLLINATORS     A brand new booklet to planting for pollinators has been released and it is brimful of great ideas and top tips.   Botanic Garden’s science team has provided expert advice for a booklet detailing some of the top plants for pollinators to guide growers on what to plant throughout the year.     There are also tips on grass cutting, containers, growing from seed, from cuttings, and advice on making new plants using techniques such as layering and division.   You can find out more about the Bee Friendly scheme and download a booklet here:  https://www.biodiversitywales.org.uk/Bee-Friendly   For hard copies please e-mail: NatureConservation@gov.wales   The attached posters are also available and will soon be on the Bee Friendly  webpage.   Many thanks to the following organisations and people for their support in producing this booklet: Marc Carlton (Wildlife Gardening Forum), Jan Miller (Wildlife Trust Wales), Abi Lowe, Kevin McGinn and Natasha de Vere (National Botanic Garden for Wales), Cath Shellswell (Plantlife), Mark Cleaver (Monmouthshire County Council), Lucy Arnold-Matthews (Newport City Council) and the All Ireland Pollinator Team.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.